BOKA DEMO

Allmänna villkor 2021-01-01

Här tar du del av våra allmänna villkor vi har på Datscha. 

DATSCHA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR 2021-01-01

1 TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa allmänna användarvillkor gäller för Kundens avtal med Datscha AB, org.nr 556578-7503, (nedan ”DATSCHA”) om tillgång till tjänsten och webbapplikationen Datscha.com (nedan ”Produkten”). Produkten består bl.a. av programprodukter (nedan ”Applikationen”), av tjänster samt av databas (nedan ”Databasen”). Kunden och DATSCHA benämns nedan gemensamt för ”Parterna” och var för sig för ”Part”.

1.2 DATSCHA och Kunden har träffat ett avtal i ett separat orderformulär (nedan ”Orderformuläret”) om Kundens nyttjande av Produkten. Dessa allmänna användarvillkor är en bilaga till och utgör en integrerad del av Orderformuläret och det avtal som träffas i Orderformuläret. Orderformuläret tillsammans med dessa allmänna användarvillkor plus eventuella ytterligare namngivna bilagor benämns nedan ”Avtalet”. Om det skulle råda motstridigheter mellan Orderformuläret och dessa allmänna användarvillkor ska Orderformuläret ha tolkningsföreträde. Eventuella ytterligare bilagor ska, om inte annat anges, ha tolkningsföreträde efter dessa allmänna användarvillkor enligt den ordning som bilagorna är numrerade (dessa allmänna användarvillkor har tolkningsföreträde före bilagorna, bilaga 1 har tolkningsföreträde före bilaga 2, o.s.v.).

2 NYTTJANDERÄTT

2.1 Produkten – såväl Applikationen, som tillhörande tjänster och som Databasen – skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt av internationella konventioner.

2.2 Kunden erhåller en icke exklusiv begränsad rätt att för eget internt bruk nyttja de delar av Applikationen och Databasen, som framgår av Avtalet, för de ändamål som anges i Orderformuläret, av de namngivna användare som Kunden vid var tid anmäler hos DATSCHA och som godkänns av DATSCHA (nedan ”Användare” eller ”Användarna”). Användarna ska tillhöra Kundens egen organisation och användningen ska ske i den verksamhet som Kunden bedriver på dagen för Avtalets ingående. Rätten gäller under den tid Avtalet gäller.

2.3 Användare har endast rätt att nyttja de funktioner och den information (såväl i bearbetad som i obearbetad form), som Kunden har beställt i Orderformuläret och betalat för. Kunden ansvarar för att Användare eller annan inte vidarebefordrar, exporterar eller på andra sätt delar inloggningsuppgifter, innehåll och/eller data i Produkten med någon, som inte har tillgång till motsvarande abonnemang, varken till medarbetare inom eller utanför Kundens organisation. Kunden ska tillse att varje Användare har ett personligt användar-ID (vilket tilldelas från DATSCHA på Kundens begäran och enligt det omfång som anges i Orderformuläret) samt att sådant användar-ID inte sprids från en person till en annan.

2.4 Kunden äger inte rätt att hämta ut data från Tjänsten i syfte att låta andra system använda denna data. Kunden äger inte heller rätt att inhämta data från Tjänsten via ”scraping” eller andra automatiserade eller manuella verktyg. Kunden ansvarar även för att Användare inte använder data eller Tjänsten på detta sätt.

2.5 I det fall Avtalet inkluderar en s.k. ”Enterpriselicens” för Kunden är den licensen baserad på Kundens organisation, storlek, form och nyttjande per dagen för Avtalets tecknande. Enterpriselicensen inkluderar inte en rätt för Kunden att nyttja Produkten för sådana delar eller för sådana enheter av Kundens organisation, som upprättats, uppstått eller tillkommit genom förvärv, sammanslagningar eller andra strukturella organisationsförändringar som inte förelåg vid Avtalets tecknande.

2.6 Allt nyttjande av Applikationen och/eller Databasen, utöver det som anges i punkt 2.2, kräver DATSCHAs skriftliga medgivande.

2.7 Kunden får inte kopiera, framställa exemplar, överlåta, lagra, sprida, låna ut, leasa ut, upplåta eller på annat sätt förfoga över Produkten, vare sig i bearbetad eller obearbetad form. Kunden får inte kopiera, överlåta, lagra eller upplåta informationen i Databasen, var sig i bearbetad eller obearbetad form.

2.8 Kunden har inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt utnyttja koden till Produkten eller göra förändringar i Applikationen eller Databasen. Nyttjanderätten avser Produkten i dess helhet och dess komponenter får inte användas separat.

2.9 Om Kunden åsidosätter sina skyldigheter vid nyttjande av Produkten och inte omedelbart efter DATSCHAs påpekande vidtar rättelse har DATSCHA rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. DATSCHA ska vid sådan uppsägning inte vara skyldigt att återbetala eller efterge belopp som Kunden betalat respektive som fakturerats.

2.10 Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att Användare informeras om den huvudsakliga omfattningen av och begränsningarna i Kundens nyttjanderätt. Kunden är medveten om att brott mot nyttjanderätten enligt Avtalet kan utgöra brott mot fastighetsregisterlagen, Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (nedan ”Dataskyddsförordningen”) och andra lagar och förordningar samt brott mot myndigheters och andra leverantörers villkor.

3 AVTALAD PRODUKTSPECIFIKATION

3.1 Avtalet inkluderar rätt för Kunden att nyttja de delar av Applikationen och Databasen, som definieras i Orderformuläret (eller i Orderformuläret namngiven bilaga), för det antal användare och enligt de villkor som anges i punkt 2 ovan samt i Avtalet i övrigt.

3.2 Produkten tillhandahålls som en webbtjänst via internet. Specifikation, omfång och innehåll i Applikationen och Databasen definieras på DATSCHAs vid var tid gällande webbplats. Kunden är införstådd med att DATSCHA är beroende av underleverantörer (vilka inkluderar olika myndigheter) samt att innehållet i och/eller villkoren för sådana underleverantörers leveranser till DATSCHA kan ändras och att det i sin tur kan påverka omfånget av, innehållet och funktionerna i Produkten, Applikationen, Databasen och andra eventuella tillhörande tjänster från DATSCHA. DATSCHA har i sådana fall rätt att på eget initiativ ändra innehåll i och omfång på Produkten, Applikationen, Databasen och andra eventuella tillhörande tjänster utan att det i övrigt ska påverka Avtalet (inklusive men inte begränsat till avtalslängd, avtalade priser och avtalat antal användare). Sådana eventuella ändringar publiceras på DATSCHAs webbplats och ska gälla från och med publicering.

3.3 Kunden är införstådd med att DATSCHA inhämtar information och innehåll i av DATSCHA tillhandahållna tjänster från ett stort antal underleverantörer och att det inte är möjligt för DATSCHA att kontrollera och verifiera informationen och innehållet. DATSCHA tar inget ansvar för att informationen eller innehållet i Produkten (inklusive Applikationen och Databasen) är kompletta, korrekta eller lämpliga för ett givet ändamål. DATSCHA friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller olägenhet, som kan uppkomma till följd av Kundens nyttjande av Produkten som sådan eller som kan uppkomma till följd av Kundens nyttjande av Produkten tillsammans med annan information. Kunden bekräftar att all information som Kunden inhämtar från Produkten och alla slutsatser som Kunden drar av Produkten används på egen risk. Kunden bekräftar att varken Kunden eller dess användare kommer att fatta affärsbeslut enkom på information och slutsatser som inhämtas från Produkten.

3.4 DATSCHA har som ambition att tillhandahålla Produkten med en tillgänglighet om över 99 % av all kontorstid, men DATSCHA garanterar ingen speciell tillgänglighetsgrad eller driftsäkerhet. DATSCHA friskriver sig från alla former av ansvar för skada eller olägenhet, som kan uppkomma till följd av reducerad tillgänglighet av Produkten. DATSCHA förbehåller sig även rätt att stänga av Produkten för tekniskt underhåll vilket i möjligaste mån ska utföras kl. 19:00–06:00 samt helger. DATSCHA avser att informera om planerade driftstopp på DATSCHAs hemsida eller via Produkten senast 48 timmar i förväg. DATSCHA äger även rätt att, efter anmodan från Lantmäteriverket, från Statistiska Centralbyrån, från annan leverantör av data eller från person vars personuppgift berörs, begränsa tillgängligheten till Produkten eller stänga av Produkten vid fara för integritet, Produktens säkerhet eller annan jämförbar anledning.

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER AVSEENDE PRODUKTEN

4.1 Avtalet överför inga upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter från en Part till en annan Part.

4.2 Samtliga rättigheter till Produkten, inklusive innehållet i Databasen (exklusive Kunddata, såsom definierat nedan), dess komponenter och medföljande skriftligt material, tillkommer DATSCHA eller DATSCHAs leverantörer. Nyttjande av Produkten eller tillhörande material eller komponenter i strid med Avtalet kan utgöra intrång i DATSCHAs eller dess leverantörers upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter och kan bli föremål för såväl civilrättsliga som straffrättsliga åtgärder i enlighet med vad som i lag föreskrivs härom.

5 KUNDDATA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER TILL KUNDDATA

5.1 Genom vissa funktioner i Produkten kan det vara möjligt för Kunden att ladda upp egen data (ovan och nedan ”Kunddata”) i Produkten. I det fall Kunden laddar upp Kunddata, eller i det fall DATSCHA på Kundens begäran laddar upp Kunddata i Produkten, gäller följande:

a. Kunden äger alla rättigheter till sådan Kunddata.

b. Kunden garanterar och ansvarar för att Kunden har rätt att ladda upp och nyttja Kunddatan i Produkten och att sådan Kunddata inte utgör rättighetsintrång i förhållande till tredje man och/eller att den inte strider mot lag.

c. DATSCHA får inte distribuera, sälja eller på annat sätt vidarebefordra sådan data till tredje man utan uttryckligt medgivande från Kunden. Ett medgivande om att vidarebefordra sådan data till tredje man ska anses ha lämnats om Kunden eller dess användare genom ”delningsfunktioner” i Produkten ger tredje man tillgång till sådan data.

d. DATSCHA har rätt att förfoga över Kundens data i den utsträckning som är nödvändig för tillhandahållandet av Produkten och Kunddata till Kunden samt underhåll av Databasen.

e. Endast den eller de individer på DATSCHA eller DATSCHAs underleverantörer, som behöver ha åtkomst till Kunddata för att upprätthålla och leverera Produkten, ska ha tillgång till Kunddata. Övriga individer (på DATSCHA eller dess underleverantörer) ska inte ha tillgång till Kunddata.

f. DATSCHA får inte nyttja Kunddata eller andra insikter, som DATSCHA kan utveckla på grund av dess tillgång till Kunddata, för att utveckla tjänster som konkurrerar med Kundens verksamhet.

g. DATSCHA har rätt att använda Kunddata som underlag för att skapa och distribuera egen aggregerad och anonymiserad data, såsom statistik och/eller index, förutsatt att det på intet sätt avslöjar detaljer i Kunddata.

h. När Avtalet upphör ska DATSCHA på Kundens begäran till Kunden tillhandahålla Kunddata på ett överenskommet medium och format. DATSCHA har rätt att fakturera Kunden för sådan insats baserat på tid och material enligt DATSCHAs vid var tid gällande prislista.

6 UNDERHÅLL OCH SUPPORT

6.1 DATSCHA ska på egen bekostnad åtgärda eventuella fel och brister i Produkten så snart det rimligen kan ske. Kunder ska underrätta DATSCHA om de eventuella fel eller brister i Produkten som kunden upptäcker.

6.2 Kundens registrerade användare har under avtalsperioden och under gällande öppettider rätt att fritt kontakta och nyttja DATSCHAs kundsupport.

7 BETALNING

7.1 DATSCHA ska fakturera Kunden den avgift som anges i Orderformuläret årsvis i förskott och avgiften ska årligen uppräknas utifrån förändringar i det KPI som anges i Orderformuläret. Kunden ska erlägga betalning för fakturor inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

7.2  Vidare äger DATSCHA rätt att vid dröjsmål med betalning samt efter en (1) påminnelse stänga av Kundens tillgång till Produkten intill dess full betalning erlagts, utan att detta påverkar Kundens skyldighet att erlägga full avgift för den period Kunden saknar tillgång till Produkten Vid dröjsmål med betalning med mer än 30 dagar har DATSCHA dessutom rätt att, utöver att kräva fullgörelse, häva Avtalet med omedelbar verkan och kräva skadestånd motsvarande i vart fall avtalade avgifter under hela avtalsperioden. DATSCHAs rätt enligt denna punkt ska inte påverkas av att DATSCHA tidigare kan ha valt att avstå från att utnyttja denna rätt.

8 PARTS ANSVAR FÖR INTRÅNG I IMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 DATSCHA åtar sig att hålla Kunden skadeslös avseende samtliga krav från tredje man, innefattande men inte begränsat till krav avseende intrång i tredje mans immateriella rättigheter, som riktas mot Kunden med anledning av Kundens användning av Produkten, förutsatt att sådan användning inte strider mot villkoren i Avtalet.

8.2 Kunden är införstådd med att Produkten endast får användas på de villkor som anges i Avtalet. Kunden åtar sig att hålla DATSCHA skadeslöst avseende samtliga krav från tredje man, innefattande men inte begränsat till krav avseende intrång i tredje mans immateriella rättigheter, som riktas mot DATSCHA med anledning av Kundens användning av Produkten på ett sätt som strider mot villkoren i Avtalet.

8.3 Parts ansvar att hålla den andra Parten skadeslös enligt denna punkt 8 är villkorat av att den andra Parten (den som ska hållas skadeslös):

a. omgående underrättar den ansvariga Parten om att ett krav från tredje man framförts,

b. tillhandahåller rimlig assistans till den ansvariga Parten för dennes hantering och minimering eventuell skada,

c. överför fullständig kontroll till den ansvariga Parten för all hantering, förhandling, försvar och eventuella eftergifter, som må uppkomma med anledning av det eventuella intrånget och/eller kravet.

9 ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Med undantag för DATSCHAs ansvar för intrång i immateriella rättigheter enligt punkt 8.1, ska DATSCHAs ansvar för eventuell annan skada som DATSCHA åsamkar Kunden genom DATSCHAs brott mot Avtalet vara begränsat till a) direkt skada, b) sådan skada som DATSCHA skäligen kunde ha förutsett vid tiden för Avtalets träffande samt c) ett maxbelopp motsvarande 50 % av kontraktssumman för den avtalsperiod under vilken skadan uppkom. Denna begränsning gäller inte om skadan orsakats av att DATSCHA agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

9.2 DATSCHA ska i inget fall vara ansvarigt för indirekt skada, rena förmögenhetsskada eller följdskada, t ex skada p.g.a. utebliven vinst eller förlust av data. Vidare har DATSCHA inget ansvar – vare sig direkt eller indirekt – för konsekvenser av beslut som Kunden fattar eller åtgärder som Kunden vidtar, vilka helt eller delvis grundas på användning av Produkten eller eljest på information från Databasen.

10 PERSONUPPGIFTSHANTERING

10.1 Kunden är medveten om att informationen i Databasen kan innefatta personuppgifter och att all behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen och annan rätt.

10.2 I de fall kunden laddar upp Kunddata som innehåller personuppgifter i Produkten, behöver parterna teckna ett DPA-avtal (Data Processor Agreement) Kunden ansvarar därmed för att de har laglig grund för det och att Kunden behandlar dessa personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen.

10.3 Kunden är införstådd med att det är ett avtalsbrott att ladda upp Kunddata som innehåller personuppgifter utan att först ha tecknat ett DPA avtal (Data Processor Agreement) med Datscha.

11 SEKRETESS

11.1 Genom Avtalet och dess tillämpning kan Kunden komma att ta del av konfidentiell information som tillhör DATSCHA. Med konfidentiell information avses all skriftlig och muntlig information, allt material, all dokumentation och all information, som är relaterad till DATSCHA och som kan anses som känslig eller affärskritisk, inklusive men inte begränsat till affärsaktiviteter, affärsplaner, produkter, produktplaner, kunder, offerter, ekonomisk information om DATSCHA, erbjudanden, priser och övriga villkor i Avtalet. Om Kunden är osäker om huruvida viss information är att betrakta som konfidentiell information eller inte, så ska informationen betraktas som konfidentiell information.

11.2 Kunden åtar sig härmed att behandla all konfidentiell information som erhålles, direkt eller indirekt, som konfidentiell och får inte yppa eller på något annat sätt dela sådan konfidentiell information med utomstående tredje man. Kunden åtar sig att tillse att samtliga anställda hos Kunden, som får tillgång till konfidentiell informationen, har ingått motsvarande sekretessavtal med Kunden och att sådant avtal medför samma sekretessåtagande för anställd i förhållande till Kunden som Kunden härmed gör i förhållande till DATSCHA.

11.3 Konfidentiell information exkluderar all information som är publikt tillgänglig.

12 AVTALSTID

12.1 Avtalet gäller under den avtalstid och de eventuella förlängningstider som definieras i Orderformuläret, dock med reservation för det fall Avtalet sägs upp i förtid med stöd av punkt 13 nedan.

12.2 Följande punkter ska fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande och oavsett anledning till Avtalets upphörande: 4 (Immateriella rättigheter avseende Produkten), 5 (Kunddata och immateriella rättigheter till Kunddata), 8 (Parts ansvar för intrång i immateriella rättigheter), 11 (Sekretess) och 18 (Tillämplig lag m m).

13 FÖRTIDA UPPSÄGNING AV AVTALET

13.1 Part äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott eller upprepade avtalsbrott och om rättelse inte sker inom 30 dagar från skriftlig anmaning.

13.2 DATSCHA har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter till DATSCHA, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. Uppsägning av Avtalet enligt denna punkt ska inte befria Kunden från Kundens skyldighet att betala avtalade avgifter. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte.

13.3 DATSCHA har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Produkten inte längre är tillåten enligt lag eller myndighetsbeslut. Eventuella i förskott erlagda avgiften återbetalas inte.

14 ÖVERLÅTELSE

Kunden äger inte, vare sig helt eller delvis, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan DATSCHAs skriftliga medgivande.

15 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Utöver DATSCHAs rätt att ändra Produktens enligt punkt 3.2 ovan, ska övriga ändringar av och tillägg till Avtalet vara skriftliga och undertecknade av båda Parter för att vara gällande.

16 MEDDELANDEN

Meddelanden mellan Parterna gällande Avtalet ska vara skriftliga och ska endast anses vara levererade om de a) skickats med registrerat brev eller b) om de skickats med post eller e-post och den mottagande Parten bekräftat till den sändande Parten att meddelande mottagits.

17 FORCE MAJEURE

Om Part på grund av omständighet utanför dennes kontroll, t ex krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt eller brand (nedan ”Force majeure”) inte kan fullgöra åtagande enligt Avtalet ska Part vara befriad från ansvar. Part som vill åberopa sådan omständighet ska omgående underrätta motparten skriftligen härom. I det fall Part skulle vara förhindrat att fullfölja åtaganden enligt Avtalet på grund av Force majeure under en period överstigande 90 dagar, ska den andra Parten ha rätt att omgående häva Avtalet genom skriftligt meddelande.

18 TILLÄMPLIG LAG M M

18.1 Tolkning och tillämpning av Avtalet och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår i samband därmed ska göras i enlighet med svensk lag.

18.2 Tvist med anledning av Avtalet eller därur härflytande eller därmed sammanhängande rättsförhållande ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (”SCC”) regler. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

18.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

18.4 Trots ovanstående, ska DATSCHA ha rätt att väcka talan vid allmän domstol eller Kronofogden om utfående av ersättning som ska utgå enligt Avtalet.

18.5 Eventuella skiljedomsförfaranden ska hållas strikt konfidentiella. Detta sekretessåtagande ska täcka det faktum att ett skiljedomsförfarande har blivit inlett och all information som lämnas i samband med ett sådant skiljedomsförfarande, såväl som något beslut eller utslag som är taget eller tillkännagivet under förfarandet. Information som innefattas av detta sekretessåtagande får inte, i någon form, lämnas ut till utomstående utan skriftligt medgivande av den andra Parten. Trots detta, ska Part inte vara förhindrad från att avslöja sådan information för att på bästa möjliga sätt skydda sin rätt gentemot någon annan Part i samband med tvisten, eller för att skydda sådan Parts legitima affärsintressen, eller om en sådan rättighet att lämna ut information följer av lag eller regler, ett beslut av en myndighet, ett börshandelskontrakt eller liknande.


Terms 2021-04-30
 

Terms 2017-11-23
Terms 2016-04-19
Terms 2016-01-21
Terms 2015-01-21

Produktspecifikation 21-11-16