Funktion Funktionsbeskrivning Underfunktion Övergripande beskrivning Innehåll / Data /Funktion Källa Brons Silver Guld Platinum
1. Fastighet Möjlighet att söka fram fastigheter utifrån olika kriterier, visualisera dem i tabellform, karta samt export av data till excelfil.                
 1.1   Fastighet Möjlighet att söka information om en eller flera fastigheter. På en fastighetssida anges information såsom: fastighets id/beteckning, ägare, taxeringsinformation, karta, ägare, adress Fastighetsdata för Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222. Licensavgifter för Lantmäteriets fastighetsdata och tätortskartor. LMV X X X X
 1.2   Fastighet Area Plus™ Information om yta och lokalslag för specialfastigheter Typkod 823 och 825. Information om ytor och lokalslag samlas in i den mån det är möjligt. Datscha Research       X
1.3   Lägenhetsinformation Information om antal lägenheter i en bostadsfastighet Yta/lägenhet, lägenhetsnummer och adress. Infotrader     X X
 1.4   FDS Möjlighet att göra fastighetsutdrag via Datscha. Info fastighet: allmän fast- och taxeringsinformation, taxeringsenheter, inteckningar.          
2. Ägare Möjlighet att se vilka fastigheter som ägs av en specifik ägare samt möjlighet att analysera beståndet utifrån olika parametrar samt visualisera beståndet i kartan.   Möjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.            
 2.1   Ägare Möjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav. Ägarinformation för fastigheter inom Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222.   X X X X
 2.2   Koncernträd Möjlighet att se fastighetsbestånd hos fastighetsägande bolag. Koncernträd kopplat till fastighetsinnehav för ägarbolag och fastigheter. Ägandeformer som inkluderas, förutom fastighetsbolag/AB är ekonomiska föreningar, stiftelser och kommanditbolag. BvD X X X X
 2.3   Största Fastighetsägare Analysera vilket bolag som är den största fastighetsägaren inom ett visst lokalslag alt. i ett geografiskt område. Rapporter kring vilka som är de största fastighetsägarna utifrån olika kriterier i olika områden.         X
3. Hyresgäst Se vilka hyresgäster som sitter i en given fastighet samt vilka hyresgäster som sitter i ett givet geografiskt område. Möjlighet att se vart en specifik hyresgäst har sina lokaler på olika geografiska lägen.                
 3.1   Hyresgäst Bas Möjlighet att se vilka företag som sitter som hyresgäster i en fastighet baserat på antal registrerade arbetsställen. Även möjlighet att se företagets organisationsnr, antal anställda/arbetsställe och SNI-kod. Bolagsnamn, organisationsnummer, SNI-kod, antal anställda/arbetsställe.         X
3.2   Hyresgäst Plus Utökade sökmöjligheter såsom att kunna se en bolagssummering på en specifik hyresgäst. Ökad möjlighet att söka ut specifika hyresgäster beroende på olika parametrar.          
4.Marknadsinformation Marknadsinformation finns att tillgå via kartan, i tabellformat samt diagram. Omfång och indelningar varierar mellan de olika leverantörerna.                
 4.1   Marknadsinformation Newsec   Marknadsinformation och stadskartor för minst 110 kommun. Lokalslagstyper: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning, Historisk marknadsinformation, kommunrankning. Newsec X X X X
4.2   Marknadsinformation Cushman & Wakefield   Marknadsinformation om 44 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun:Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning. Cushman & Wakefield       X
 4.3   Marknadsinformation Forum   Marknadsinformation för 110 kommuner. Lokalslag: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning. Forum       X
 4.4   Marknadsinformation Forum Plus   Ovanstående plus Marknadsrapporter i PDF-format. Forum        
 4.5   Marknadsinformation Croisette   Marknadsinformation om 59 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning. Marknadsrapporter i PDF-format. Croisette        
 4.6   SCB Möjlighet att få fram statistik såsom befolkningsförändring och medelinkomst från Sveriges kommuner. Statistik som visualiseras i grafer och tabeller. SCB X X X X
5. Transaktion Möjlighet att söka fram vilka fastigheter som bytt ägare. Visualiseras i tabellformat alt diagram, karta.                
 5.1   Ortspris Information om vilka fastigheter som byter ägare. Lagfartsöverlåtelser via Lantmäteriverket. Bland annat information om: Säljare, köpare, köpeskilling LMV X X X X
 5.2   Transaktion Information om vilka fastigheter/fastighetsportföljer som byter ägare. Fastighetstransaktioner i bolagsform i den mån det är möjligt att samla in, bland annat information om: Köpare, säljare, rådgivare, köpeskilling, bedömt avkastningskrav. Datscha Research        
5.3   Valueguard Information om vilka villor och brf-lägenheter som byter ägare. Genom vår partner Valueguard, tillgång till transaktionsinformation för småhus och bostadsrättslägenheter. Valueguard        
6. Värdering Funktionalitet att addera och värdera fastigheter på olika kalkylår via en kassaflödessnurra. Möjlighet att schablonvärdera fastigheter baserat på en hyresmarknadsleverantörs schablonsiffror.              x  x
 6.1   Rapporter Möjlighet att exportera ut en rapport med en värderingssammanfattning av antingen fastigheten eller portföljen. Få med kassaflödet, kontraktslista och anteckningar.          x  x
 6.2   Dubbelt kassaflöde Möjlighet att visualisera två olika typer av kassaflöden kring en eller flera fastigheter.          x  x
 6.3   Finansiering Möjlighet att addera ett finansieringsalternativ i form av en eller flera krediter.          x  x
 6.4   Anpassningar Möjlighet att enkelt anpassa kassaflödet efter specifikt lokalslag och månad.          x  x
 6.5   Import av fastigheter/kontrakt Möjlighet att importera in fastigheter med startvärden eller importera in hyreskontrakt från excel.          x  x
 6.6   Känslighetsanalys Möjlighet visualisera känslighetsanalyser kring en fastighet eller portfölj i antingen en rapport eller i Datscha.          x  x
 6.7   Skapa egen fastighet Möjlighet att skapa egna fastigheter och skapa kassaflöden kring dessa fastigheter.          x  x
7. Kartor Analysera all data i Datscha via funktioner/lager i kartan såsom bland annat: typ av Fastighet; Ägare; genomförda Transaktioner; Hyresnivåer                
 7.1   Kartor En generell kartbild där data och funktioner från diverse övriga moduler och datakällor kan visualiseras, sökas efter och analyseras. Karta, flygfoto, utsiktsbild, drönarbild. Möjlighet att analysera kartan utifrån bland annat: ägartyp, lokalslagstyp, upplåtelseform. Bing, LMV, Fastout X X X X
 7.2   Fastighetsgränser Möjlighet att se fastighetsgränserna kring en eller flera fastigheter. Fastighetsgränser Metria     X X
 7.3   Detaljplaner Möjlighet att se detaljplaner i kartan. Information om detaljplaner. Parametrar såsom: fastigheter som berörs utav detaljplanen, planbeteckning, plannamn. Metria     X X
8. Customer Insight En funktion som tillåter användaren att ladda upp sin egen data gentemot verktygets infrastruktur. Datan går bland annat att visualisera under en given fastighet samt via kartan. Sökfunktionerna i Datscha är applicerbara på användarens egen uppladdade data.                
8.1   Uppstartspaket Datscha bistår med informationsimport samt administration av behörighet/användare. I uppstartspaketet ingår en introduktionsutbildning (1 timme) per kund. Importera aktivitetsstruktur inklusive parametrar till kundens Customer Insight licens.
Administrera behörighet samt rättigheter för de registrerade användarna.
         
8.2   Utbildning I utbildning ingår:
* Datschas standard E-learningpaket
* Kunskapsportalen
* Guider
Grundläggande utbildning för hur kunden inom Customer Insight kan använda: sökfunktioner, kartan samt import av data.          
8.3   Support De registrerade användarna har under avtalsperioden och under gällande öppettider rätt att fritt kontakta och nyttja Datschas kundsupport.            
8.4   CSM Support Mer detaljerade frågor som ej kan lösas med hjälp av Datschas kundsupport och som kräver att Datschas CSM behöver bistå med arbete. Omfattning max fyra timmar per kund och år. För frågor och problem som är av mer avancerad karaktär och som ej kan lösas av Datschas kundsupport utan kräver hjälp av Datschas CSM.          
9. Övrig data                  
 9.1   BRF-data Information om bostadsrättsföreningar Finansiell data samt årsredovisning i pdf-format UC Bostadsvärdering       X
10. Övriga funktioner                  
 10.1   Värdering Värdera och visualisera en eller flera fastigheters driftsnetto via en kassaflödesanalys. Möjlighet att dela din värdering via mail till annan person. Skapa dubbla kassaflöden och få ut känslighetsanalyser kring fastigheter.     X X X X
 10.2   Mobil app. Viss information i Produkten finns tillgänglig via mobil applikation.         X X
11. Footfall Visar hur människor rör sig på gator i Sverige. Visualiseras som heatmaps-polygoner.        Gyana        
11.1   Data över gångtrafik på gatunivå. Möjlighet att se den faktiska datan. Gatorna kartläggs med polygoner som är ca 10-50 meter per sektion. Varje polygon är färgad utifrån poängen för den aktuella gatans gångtrafik. Data tillgänglig från mars 2019 och den kan visualiseras månadsvis, i snitt per veckodag/helg/dygn samt del av dygnet såsom morgon, lunch, eftermiddag, kväll och natt.          
                   
                   

 

2 november 2020