Allmänna villkor 2016-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR 2016-10-12 — 2018-08-12

Här nedan hittar du våra allmänna villkor för Kundens Avtal med Datscha. 

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Kundens avtal med DATSCHA AB avseende tillgång till Analysverktyget Datscha.com (web-applikationen) (nedan ”Produkten”). Produkten består av programprodukter (nedan ”Applikationen”) samt av databas (nedan ”Databasen”).

Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av det mellan Datscha och Kunden träffade avtalet. Dessa allmänna villkor och det nämnda avtalet benämns nedan ”detta avtal”.

2. NYTTJANDERÄTTEN

2.1 Produkten – såväl Applikationen som Databasen – skyddas bla lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt internationella konventioner.

2.2 Kunden erhåller en icke exklusiv tidsbegränsad rätt att nyttja Applikationen och Databasen i den verksamhet som Kunden bedriver denna dag. Allt annat nyttjande av Applikationen eller Databasen kräver DATSCHAs skriftliga medgivande. En förutsättning för Kundens nyttjanderätt är att Kunden är fortlöpande registrerad som användare på webbplatsen datscha,com. Resultatet av de bearbetningar som Kunden utgör med Applikationen tillfaller Kunden.

2.3 Kunden får inte kopiera, framställa exemplar, överlåta, låna ut, leasa ut, upplåta eller på annat liknande sätt förfoga över Produkten, vare sig i bearbetad eller obearbetad form. Kunden får inte överlåta eller upplåta informationen i Databasen, var sig i bearbetad eller obearbetad form.

2.4 Kunden har inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt utnyttja koden till Produkten eller eljest göra förändringar i Applikationen eller Databasen. Nyttjanderätten avser Produkten i dess helhet och dess komponenter får inte delas upp för separat användning.

2.5 Om Kunden väsentligen eller medvetet åsidosätter sina skyldigheter vid nyttjande av Produkten och inte omedelbart efter DATSCHAs påpekande vidtar rättelse har DATSCHA rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. DASTCHA skall vid sådan uppsägning inte vara skyldigt att återbetala eller efterge belopp som Kunden betalat respektive som förfallit till betalning.

2.6 Kunden skall vidta skäliga åtgärder för att användare av Produkten informeras om den huvudsakliga omfattningen av och begränsningarna i Kundens nyttjanderätt.

3. BETALNING

3.1 Om inte annat anges skall betalning ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Vidare äger DATSCHA rätt att stänga av Kundens tillgång till Produkten intill dess betalning erlagts. Vid dröjsmål med betalning med mer än 30 dagar har DATSCHA dessutom rätt att, utöver att kräva fullgörelse, genom skriftligt meddelande häva detta avtal med omedelbar verkan.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 DATSCHAs skadeståndsansvar skall vara begränsat till ett belopp motsvarande kontraktssumman för den kontraktsperiod under vilken skadan uppkom. Denna begränsning gäller inte om skadan orsakats p.g.a. att DATSCHA agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

4.2 DATSCHA skall i inget fall vara ansvarig för indirekta skador, rena förmögenhetsskador eller följdskador, t ex skador p.g.a. utebliven vinst eller förlust av data. Vidare har DATSCHA inget ansvar – vare sig direkt eller indirekt – för konsekvenser av beslut som Kunden fattar eller åtgärder Kunden vidtar vilka helt eller delvis grundas på användning av Produkten eller eljest på information från Databasen.

5. UPPHOVSRÄTT

5.1 Samtliga rättigheter till Produkten (inklusive innehållet i Databasen), dess komponenter och medföljande skriftligt material

tillkommer DATSCHA eller DATSCHAs leverantörer. Utnyttjande av Produkten eller tillhörande material eller komponenter i strid mot detta avtal kan, utöver att anses som ett brott mot detta avtal, utgöra intrång i DATSCHAs eller dess leverantörers upphovsrätt och bli föremål för såväl civil- som straffrättsliga åtgärder i enlighet med vad som föreskrivs härom i tillämplig lagstiftning.

6. UNDERHÅLL

6.1 Datscha skall på egen bekostnad åtgärda eventuella fel och brister i Produkten så snart det rimligen kan ske. Kunder skall underrätta Datscha om de eventuella fel eller brister i Produkten som kunden upptäcker.

7. ÖVERLÅTELSE

7.1 Kunden äger inte, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan DATSCHAs skriftliga medgivande.

8. PERSONUPPGIFTSLAGEN

8.1 Kunden är medveten om att informationen i Databasen kan innefatta personuppgifter och att all behandling av personuppgifter av Kunden skall ske i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande lagstiftning.

9. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

9.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Om part på grund av omständighet utanför dennes kontroll,     t ex krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt eller brand (”force majeure”), inte kan fullgöra åtagande enligt detta avtal skall part vara befriad från ansvar. Part som vill åberopa sådan omständighet skall omgående underrätta motparten skriftligen härom. I det fall part skulle vara förhindrat att fullfölja åtaganden enligt detta avtal på grund av force majeure under en period överstigande 90 dagar, skall den andra parten ha rätt att omgående häva avtalet genom skriftligt meddelande.

11. TILLÄMPLIG LAG M M

11.1 Detta avtal är underkastat svensk lag.

11.2 Eventuell tvist rörande detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling parterna emellan och först därefter, vid behov, avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljeförförande. DATSCHA skall dock alltid ha rätt att hos kronofogdemyndigheten eller allmän domstol väcka talan om utfående av ersättning som skall utgå enligt detta avtal

 

Här hittar du senare versioner av Datschas allmänna villkor:

Datschas Allmänna användarvillkor giltiga from 2019-04-12

Datschas Allmänna användarvillkor giltiga 2018-08-13 – 2019-04-1